Các lỗi thường gặp trên website 404, 502...

1xx: Informational - yêu cầu (request) đã được nhận, tiếp tục tiến trình xử lí
2xx: Success - thành công
3xx: Redirection - chuyển hướng
4xx: Client Error - yêu cầu sai cú pháp hoặc không thỏa đáng
5xx: Server Error - máy chủ gặp lỗi
1xx: Information code - Mã Thông Tin
100: Continue - Tiếp tục:
Yêu cầu máy khách (client) gửi tiếp phần còn lại. Phần đầu của yêu cầu đã được máy chủ nhận và chờ gửi lại mã này để máy khách (client) gửi tiếp phần còn lại.
101: Switching Protocols - Thay đổi giao thức:
Thay đổi giao thức (protocol) cho phù hợp
2xx: Successful - Thành công
200: OK
Truy vấn đến máy chủ thành công. Thông tin trả lời của máy chủ sẽ phụ thuộc vào phương thức yêu cầu (GET - HEAD - POST - TRACE)
201: Created - Đã khởi tạo
Yêu cầu đã được chấp nhận và kết quả sẽ dẫn tới tài nguyên mới được tạo ra.
202: Accepted - Chấp nhận
Yêu cầu đã được máy chủ chấp nhận để thi hành (nhưng chưa xong)
203 : Non-Authoritative Information - Thông tin chưa được xác định:
Thông thường thông tin được gởi thẳng từ máy chủ đến máy con. Nếu không phải , mã này sẽ được gửi để báo đây không phải là data gửi từ máy chủ xác định.
204 : No content - không có nội dung:
Yêu cầu đã được máy chủ nhận nhưng không có dữ liệu nào được gửi ngược lại, khi trình duyệt nhận được thông báo này sẽ không thay đổi nội dung trang web đang hiển thị
205: Reset Content - xoá nội dung:
Trình duyệt được thông báo phải xóa nội dung của form đã được dùng để người sử dụng có thể nhập vào
206: Partial Content - Nội dung bộ phận
3xx: Redirect Code - Mã chuyển hướng:
300: Multiple choice - nhiều tùy chọn:
Thông tin được gửi đi có nhiều tùy chọn cho phép bên trung gian có thể tùy ứng để chuyển tiếp nó đến bên yêu cầu.

301: Move Permanently - Chuyển cố định:
Yêu cầu đã được chuyển đến 1 URL mới, và điều này là cố định do đó nó cần được ghi nhận

302: Move Temporary - Chuyển tạm thời:
Phần yêu cầu đã được chuyển tạm thời đến 1 URL mớị Máy con không phải ghi nhận lại thay đổi nàỵ

303: See Other

304: Not modified

305: Use Proxy:
Yêu cầu phải được truy cập qua 1 proxy trong mạng nội bộ

306: (Unused - Mã này hiện không được sử dụng)
307: Temporary Redirect -
4xx - Client Errors - Lỗi do máy khách
400: Bad request - yêu cầu này bị lỗi:
Máy chủ không thể nhận dạng được yêu cầu. Lỗi này thường do trình duyệt xử lý không đúng. Bạn nên thử truy cập Website bằng trình duyệt khác.
401: Unauthorized - Không có quyền:
Lỗi cấp quyền truy cập tài liệu. Lỗi này có nghĩa là trình duyệt có thể kết nối đến website, nhưng bạn không có quyền truy cập tài liệu này.
402: Payment Require - Yêu cầu trả tiền
Code này sẽ được phát triển trong tương lai.
403: Forbidden - Bị cấm truy nhập:
Máy chủ hiểu yêu cầu nhưng không muốn cho máy con nhận thông tin.
404: Not found - không tìm thấy:

Lỗi này có nghĩa là trình duyệt có thể kết nối đến website, nhưng không tìm thấy tài liệu bạn cần. Có thể trang web tạm thời không sẵn sàng hoặc website đã bị thay đổi.
405: Method not allowed - Phương thức không được phép:
Phương thức yêu cầu đã sử dụng không được chấp nhận ở server này
406: Not Acceptable - Không chấp nhận:
407: Proxy Authentication Required - Proxy yêu cầu xác thực:
Proxy yêu cầu kiểm tra quyền của bạn trước khi cho phép chuyển thông tin qua

408: Request Time Out - Hết Thời gian yêu cầu:
Bạn nhận được code này khi yêu cầu chuyển trong 1 thời gian quá dài (Máy chủ đã nhận được phần đầu của request sau đó chờ phần tiếp theo mà chưa nhận được).
409: Conflict - Xung đột:
410: Gone
Thay thế cho việc hiện lỗi 404.

411: Length Required - Yêu cầu độ dài hợp lệ


ADMIN

Công tác tại Cty TNHH Thương mại điện tử Iclick
Tư vấn Thiết kế web / Quảng cáo Google / Quảng cáo Facebook / SEO
Tư vấn quảng cáo miễn phí: fb/tnho.dl

Xuống cuối trang