Code lấy ip của người dùng

Code PHP, lấy địa chỉ IP của người dùng, Get Remote IP Address in PHP, get user ip address using php


Đoạn code PHP này sẽ trả về IP đang gửi request tới server.
 <?php
function getRemoteIPAddress(){
  $ip = isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ? $_SERVER['REMOTE_ADDR'] : '';
  return $ip;
}
 
/* If your visitor comes from proxy server you have use another function
to get a real IP address: */

function getRealIPAddress(){ 
  if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
    //check ip from share internet
    $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  }else if(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){
    //to check ip is pass from proxy
    $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  }else{
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  }
  return $ip;
}
?> ADMIN

Công tác tại Cty TNHH Thương mại điện tử Iclick
Tư vấn Thiết kế web / Quảng cáo Google / Quảng cáo Facebook / SEO
Tư vấn quảng cáo miễn phí: fb/tnho.dl

Xuống cuối trang